مامایی در روسیه

تحصیل در رشته مامایی در روسیه ، تحصیل در پزشکی اطفال در روسیه

تحصیل در رشته مامایی در روسیه ، تحصیل در پزشکی اطفال در روسیه کشور روسیه ، یک ششم کلی خشکیهای جهان را در اختیار دارد، اما جمعیت این کشور در آمار رسمی ۱۴۰ میلیون میباشد، که بسیاری معتقدند این آمار درست‌نبوده ، و جمعیت واقعی روسیه از این تعداد کمتر میباشد، حتی جمعیت ۱۴۰ میلیونی…