اطلاعات مربوط به ویزای دانشجویی روسیه

بعد از اقدام شما برای پذیرش در دانشگاه ، در مدت ۳۰ روز کاری دعوتنامه شما آماده میشود، دعوتنامه های جدید بصورت الکترونیکی صادر میشود و صرفا شماره دعوتنامه به دانشجو ارسال میشود. در سیستم الکترونیکی سفارتخانه یا کنسولی ،دعوتنامه موجود میباشد و دانشجو صرفا فرم مخصوص را بهمراه یک قطعه عکس پر کرده و…