کار در روسیه

کار و تحصیل در روسیه

همانطور که در برخی مطالب بصورت کلی اشاره شد، برای افرادی که با ویزای دانشجویی وارد روسیه شده اند ، اجازه کار وجود ندارد، و اگر بازرسان اداره مهاجرت که بصورت بیخبر به شرکتها و تمامی کارگاهها برای بازرسی مراجعت میکنند ، متوجه این نکته شوند، کار فرما را به پرداخت جریمه بسیار زیاد محکوم…